รายงาน  
 
 
  รวมกฎหมายท้องถิ่น  
 
 
  จัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
  การบริการ  
 
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 
 
     
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
    ที่ตั้งและขนาด
          เทศบาลตำบลท่างิ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 13 กิโลเมตร
  อาณาเขต
          ทิศเหนือ     ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี
          ทิศใต้         ติดต่อกับ     ตำบลนาทราย ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง
          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     ตำบลปากพูน อำเภอเมือง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา

  เนื้อที่
 ตำบลท่างิ้ว มีเนื้อที่ทั้งหมด 42,236 ไร่ หรือประมาณ 67.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.44 ของเนื้อที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

  ภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่างิ้ว  มีพื้นที่ภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกของตำบลโดยสามารถแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้
           พื้นที่ราบ จำนวน 26,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.29 ของตำบล
           พื้นที่ภูเขา จำนวน 15,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.70 ของตำบล

 ภูมิอากาศ
          ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศของตำบลท่างิ้ว มีลักษณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฤดูกลาง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝนโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จะเป็นฤดูร้อน ฝนฟ้าจะไม่ตก อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล ส่วน ฤดูฝนแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนมาก

  จำนวนหมู่บ้านและประชากร
          จำนวนชุมชนตำบลท่างิ้วมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 10.295 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 152 คน/ตารางกิโลเมตร แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม  (คน)

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านป่าไหม้

333
625
627
1,252

2

บ้านขวาง

71
152
146
298

3

บ้านโคกทึง

134
218
214
432

4

บ้านป่ายาง

966
1,176
1,219
2,395

5

บ้านท่างาม

556
1,030
1,032
2,062

6

บ้านสำนักหลุมพอ

428
658
659
1,371

7

บ้านห้วยหูแร้ง

526
269
787
1,536

8

บ้านคลองคอน

268
526
477
1,003

รวม

3,283
5,134
5,161
10,295
  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554