ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ "เทศบาลตำบลท่างิ้วไร้ถังขยะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
261
10 ส.ค. 2562
72 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
275
17 มิ.ย. 2562
73 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
267
10 มิ.ย. 2562
74 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
263
10 มิ.ย. 2562
75 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
254
10 มิ.ย. 2562
76 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
255
17 เม.ย. 2562
77 เทศบาลตำบลท่างิ้ว กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
13 มี.ค. 2562
78 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
316
07 มี.ค. 2562
79 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
04 มี.ค. 2562
80 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
259
01 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48