ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
03 ก.ย. 2562
42 เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ "เทศบาลตำบลท่างิ้วไร้ถังขยะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
194
10 ส.ค. 2562
43 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
215
17 มิ.ย. 2562
44 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
209
10 มิ.ย. 2562
45 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 มิ.ย. 2562
46 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
196
10 มิ.ย. 2562
47 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
198
17 เม.ย. 2562
48 เทศบาลตำบลท่างิ้ว กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 มี.ค. 2562
49 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
257
07 มี.ค. 2562
50 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
04 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44