ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
563
01 ก.ย. 2553
382 งบรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
10 ส.ค. 2553
383 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
05 ส.ค. 2553
384 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
10 ก.ค. 2553
385 งบรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
10 มิ.ย. 2553
386 งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
10 มิ.ย. 2553
387 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
596
07 มิ.ย. 2553
388 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553
627
07 มิ.ย. 2553
389 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
10 เม.ย. 2553
390 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำเดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
07 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48