ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔ และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
09 ก.พ. 2554
362 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
08 ก.พ. 2554
363 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้มีสมัยประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
02 ก.พ. 2554
364 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
26 ม.ค. 2554
365 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลท่างิ้ว
549
26 ม.ค. 2554
366 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
07 ม.ค. 2554
367 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
07 ม.ค. 2554
368 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
482
16 ธ.ค. 2553
369 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1346
16 ธ.ค. 2553
370 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
07 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48