ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
10 มิ.ย. 2553
342 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
528
07 มิ.ย. 2553
343 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553
565
07 มิ.ย. 2553
344 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
10 เม.ย. 2553
345 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำเดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
07 เม.ย. 2553
346 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน
576
05 เม.ย. 2553
347 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอเชิญร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
05 เม.ย. 2553
348 งบรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
914
10 มี.ค. 2553
349 อบต.ท่างิ้ว ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมกันจำนวน 8 หมู่บ้าน ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
05 มี.ค. 2553
350 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
17 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44