ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยสวัสดิการความพิการประจำปี งบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
17 พ.ย. 2554
332 รับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
08 พ.ย. 2554
333 รายงานงบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
12 ต.ค. 2554
334 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
1060
07 ต.ค. 2554
335 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
570
06 ต.ค. 2554
336 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
673
20 ก.ย. 2554
337 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
16 ก.ย. 2554
338 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 ก.ย.2554
573
09 ก.ย. 2554
339 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
06 ก.ย. 2554
340 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
18 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48