ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 มิ.ย. 2562
22 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 มิ.ย. 2562
23 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 มิ.ย. 2562
24 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 เม.ย. 2562
25 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 มี.ค. 2562
26 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 มี.ค. 2562
27 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 มี.ค. 2562
28 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 ก.พ. 2562
29 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ม.ค. 2562
30 ประกาศรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41