ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่ิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
314
31 พ.ค. 2559
152 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
304
31 พ.ค. 2559
153 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
10 พ.ค. 2559
154 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
11 เม.ย. 2559
155 ประกาศ เรือง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
31 มี.ค. 2559
156 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
31 มี.ค. 2559
157 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
10 มี.ค. 2559
158 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
10 ก.พ. 2559
159 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
29 ม.ค. 2559
160 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
15 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46