ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
11 เม.ย. 2559
132 ประกาศ เรือง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
31 มี.ค. 2559
133 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
31 มี.ค. 2559
134 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
10 มี.ค. 2559
135 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
10 ก.พ. 2559
136 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
211
29 ม.ค. 2559
137 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 ม.ค. 2559
138 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
08 ม.ค. 2559
139 ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
08 ม.ค. 2559
140 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
06 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44