ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
278
18 ก.ย. 2561
102 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
03 ก.ย. 2561
103 ประกาศ เรื่องผลการประเมินตนเองการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
262
31 ส.ค. 2561
104 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่างิ้ว (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
23 ส.ค. 2561
105 ประกาศ เรื่องรายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
10 ส.ค. 2561
106 ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
297
06 ส.ค. 2561
107 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
274
01 ส.ค. 2561
108 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
12 ก.ค. 2561
109 รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
07 มิ.ย. 2561
110 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
18 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48