ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ธ.ค. 2564
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗ / ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ธ.ค. 2564
3 ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ (รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ธ.ค. 2564
4 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 พ.ย. 2564
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 พ.ย. 2564
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 พ.ย. 2564
7 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 พ.ย. 2564
8 รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
20 ต.ค. 2564
9 รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
20 ต.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
18 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49