ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่และข้าวสังข์หยด เทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 มิ.ย. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การกำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 มิ.ย. 2565
3 ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 มิ.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๓" ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 มิ.ย. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 มิ.ย. 2565
6 เทศบาลตำบลท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 มิ.ย. 2565
7 สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 มิ.ย. 2565
8 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 มิ.ย. 2565
9 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 มิ.ย. 2565
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53