ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2554 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาครั้งแรกประจำปี 2554  กำหนดสมัยประชุมจำนวน  4  สมัย  และสภาได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่  1 - 15  สิงหาคม 2554  มีกำหนด  15  วัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 561 คน