ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลท่างิ้ว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2554  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาครั้งแรกประจำปี 2554  กำหนดสมัยประชุมจำนวน  4  สมัย  และสภาสภาได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554  มีกำหนด  15  วัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 560 คน