ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
  รายละเอียด :

ด้วยปัจจุบันการประปาเทศบาลตำบลท่างิ้ว มีภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าคลอรีน ค่าสารส้ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการผลิตน้ำประปา และค่าปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ปัจจุบันและสามารถดำเนินการไปด้วยดี การประปาเทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงมีความจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554  เป็นต้นไป 

                      จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 803 คน