ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลรายละเอียดดังนี้

1.นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัด) 

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3.นักวิชาการเกษร

4.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

5.นิติกร

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ใดมีความประสงค์ขอโอนให้ยื่นคำร้องขอโอน สำเนาประวัติ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา   ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว  โทร.075377300     ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน