ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2553
  รายละเอียด :

เรียน สมาชิกสภา อบต.ท่างิ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ควบคุมหอกระจายข่าวและผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ใคร่ขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ โดยการติดประกาศหน้าที่ทำการหรือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว อนึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเียดได้ที่ www.thangew.com หรือสอบถามรายละเียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 326 คน