ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.ท่างิ้ว รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552
  รายละเอียด : อบต.ท่างิ้ว รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552 สามารถมาลงทะเบียนได้ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อบต.ท่างิ้ว รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุโดยนำหลักฐานมาแสดงตน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร *** การแจ้งความจำนงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. รับเงินสดด้วยตนเอง 2.โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน 3. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 333 คน